Publications on local (natural) history

Title/ titel: Water conservation in Curaçao; using traditional earthen dams
Language/ taal: English/ Engels
Author/ auteur: Gerard van Buurt
Synopsis/ samenvatting: The climate in Curaçao is semi-arid to arid. Every century several extended periods of drought occur with practically no rain. A whole system of earthen dams for water conservation was developed since early colonial times.

Download PDF: Water conservation in Curaçao

Notitie van de auteur/ Note by the author: Dit is geen historisch artikel maar het heeft wel een historische component. Het waterconserveringssysteem met vele kleinere dammen zoals dat op Curaçao ontwikkeld is, is uniek. Het wordt op andere eilanden en op het vasteland niet in deze vorm aangetroffen. Voor de bouw van deze dammen is duidelijk kennis van de dijkenbouw uit Nederland gebruikt. Het zijn niet zomaar richels van opgeworpen aarde, maar zij hebben een duidelijke structuur met een kern van ondoorlaatbare kleiachtige grond, gefundeerd op een uitgegraven en daarna opgevulde greppel, zoals in het artikel omschreven. Dit systeem is derhalve Nederlands technisch /cultureel  erfgoed. Tot het begin van de 20ste eeuw werden dergelijke dammen nog met de hand geconstrueerd. Later werden machines ingezet, waardoor het mogelijk werd grotere dammen te bouwen.  Maar de basis opzet bleef hetzelfde.

De “fahas” die wij op heuvels in Banda Abao (West-Curaçao) aantreffen hebben wellicht een andere oorsprong, of zijn een locale ontwikkeling, deze hebben in ieder geval niet duidelijk aantoonbaar  een Nederlandse oorsprong.

This is not a historical article but it does have a historical component. The water conservation system with many smaller dams as developed on Curaçao is unique. It is not found in this form on other islands and on the mainland. For the construction of these dams, clear knowledge of dike construction from the Netherlands was used. They are not just ridges of deposited earth, but they have a clear structure with a core of impermeable clayey soil, founded on an excavated and subsequently filled trench, as described in the article. This system is therefore Dutch technical/cultural heritage. Until the beginning of the 20th century, such dams were still constructed by hand. Later, machines were used, making it possible to build larger dams. But the basic setup remained the same.

The “fahas” that we find on hills in Banda Abao (Western Curacao) may have a different origin, or are a local development, in any case they are not clearly demonstrable   Dutch origin.Title/ titel: Ijsselstenen
Language/ taal: Dutch/ Nederlands
Author/ auteur: Gerard van Buurt
Synopsis/ samenvatting: IJsselstenen zijn kleine gele Hollandse bakstenen. Deze stenen, vervaardigd in Nederland kwamen als ballast mee op schepen gedurende de koloniale periode en bleven achter op het eiland. Daar werden ze gebruikt in lokale gebouwen.


Met foto’s van Gerard van Buurt, Carel de Haseth en Michelle Pors-da Costa Gomez. Vormgegeven door Michelle Pors-da Costa Gomez

Download PDF: Ijsselstenen